เทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 115 รายการ
จำนวนหน้า 2 หน้า
1.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2565
2.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2565
3.) รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2565
5.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2565
6.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2565
7.) รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2565
9.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
10.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2565
11.) รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2564
13.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
14.) รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2564
16.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2564
17.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2564
18.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกรกฏาคม 2564
19.) รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
20.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2564
21.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2564
22.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2564
23.) รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
24.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2564
25.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
26.) รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
27.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2564
28.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563
29.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
30.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563
31.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2563
32.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2563
33.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2563
34.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2563
35.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2563
36.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2563
37.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2563
38.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
39.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2563
40.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2562
41.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
42.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2562
43.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินรายไตรมาส ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2562
44.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินรายไตรมาส ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2562
45.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2562
46.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2562
47.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2562
48.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560
49.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2560
50.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2560
51.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2560
52.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2560
53.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560
54.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2560
55.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2560
56.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
57.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2560
58.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2559
59.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
60.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2559
61.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2559
62.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2559
63.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2559
64.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2559
65.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2559
66.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2559
67.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2559
68.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
69.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2559
70.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2558
71.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
72.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2558
73.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2558
74.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2558
75.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2558
76.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2558
77.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2558
78.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2558
79.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2558
80.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
81.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2558
82.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2557
83.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
84.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2557
85.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินรายไตรมาส ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562
86.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2562
87.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (2)
88.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2562
89.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2562 (2)
90.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2562
91.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2562 (2)
92.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2562
93.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (2)
94.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
95.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2562 (2)
96.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2562
97.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินรายไตรมาส ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562
98.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2561
99.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
100.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2561
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 115 รายการ
จำนวนหน้า 2 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator