เทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 75 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมีนาคม 2565
2.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกุมภาพันธ์ 2565
3.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมกราคม 2565
4.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนธันวาคม 2564
5.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤศจิกายน 2564
6.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนตุลาคม 2564
7.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกันยายน 2564
8.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนสิงหาคม 2564
9.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกรกฎาคม 2564
10.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมิถุนายน 2564
11.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤษภาคม 2564
12.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนเมษายน 2564
13.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือน มีนาคม 2564
14.) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
15.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกุมภาพันธ์ 2564
16.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมกราคม 2564
17.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนธันวาคม 2563
18.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤศจิกายน 2563
19.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนตุลาคม 2563
20.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกรกฎาคม 2563
21.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมิถุนายน 2563
22.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤษภาคม 2563
23.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนเมษายน 2563
24.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
25.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมกราคม 2563
26.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนธันวาคม 2562
27.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤศจิกายน 2562
28.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนตุลาคม 2562
29.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกันยายน 2562
30.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมิถุนายน 2562
31.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤษภาคม 2562
32.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนเมษายน 2562
33.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมีนาคม 2562
34.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกุมภาพันธ์ 2562
35.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมกราคม 2562
36.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนธันวาคม 2561
37.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤศจิกายน 2561
38.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนตุลาคม 2561
39.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกันยายน 2561
40.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนสิงหาคม 2561
41.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกรกฎาคม 2561
42.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมิถุนายน 2561
43.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤษภาคม 2561
44.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมิถุนายน 2561
45.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนเมษายน 2561
46.) รุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมีนาคม 2561
47.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกุมภาพันธ์ 2561
48.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมกราคม 2561
49.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนธันวาคม 2560
50.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤศจิกายน 2560
51.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนตุลาคม 2560
52.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกันยายน 2560
53.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนสิงหาคม 2560
54.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกรกฎาคม 2560
55.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมิถุนายน 2560
56.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤษภาคม 2560
57.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนเมษายน 2560
58.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมีนาคม 2560
59.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกุมภาพันธ์ 2560
60.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมกราคม 2560
61.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนธันวาคม 2559
62.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤศจิกายน 2559
63.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนตุลาคม 2559
64.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกันยายน 2559
65.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนสิงหาคม 2559
66.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกรกฎาคม 2559
67.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมิถุนายน 2559
68.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤษภาคม 2559
69.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนเมษายน 2559
70.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมีนาคม 2559
71.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกุมภาพันธ์ 2559
72.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมกราคม 2559
73.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนธันวาคม 2558
74.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤศจิกายน 2558
75.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนตุลาคม 2558
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 75 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator