นายจำนงค์ มินทขัติ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  xxxpornfull.com babeporn.org pornowatch.net
สายด่วนนายกฯ
0871815910

นางสาวกนกจันทร์ ภู่เจริญ
ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าตาล


สายด่วน
0895618144

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

นางวริยา ทองเอก
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเจดีย์ใหม่ หมู่. 11


สายด่วน
083-0253386

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด


 

วัดห้วยห้อม

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานเทปล่อน

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
o3 อำนาจหน้าที่
o4 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์
o6 Q&A
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
o13 E-Service
o14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24 /2567...

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าตาล Post Date 12/7/2567 Read (160)

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2567...

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าตาล Post Date 27/6/2567 Read (152)

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22 /2567...

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าตาล Post Date 27/6/2567 Read (266)

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลป่าตาล จัดโครงการเทศบาลสัญจรบริการประชาชน ประจำปี 2567 โดยนายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/ปลัดเทศบาล/พนักงานเทศบาล ออกพื้นที่สัญจร บ้านเจดีย์ หมู่ 5 ตำบลป่าตาล อำเภอขุ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 21/6/2567 Read (53)

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลป่าตาล จัดโครงการเทศบาลสัญจรบริการประชาชน ประจำปี 2567 โดยนายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/ปลัดเทศบาล/พนังงานเทศบาล ออกพื้นที่สัญจร บ้านร่องขุ่น หมู่ 9 ตำบลป่าตาล อำเ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 20/6/2567 Read (49)

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าตาล ผู้นำชุมชน อสม.ลงพื้นที่สืบสวนโรค พ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 19/6/2567 Read (54)

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้นายหาญศักดิ์ พวงจักรทา รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมโฮงเฮียนผู้สูงวัยตำบลป่าตาล เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กิจ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 19/6/2567 Read (54)

วันที่ 18 มิถุนายน 2567เทศบาลตำบลป่าตาล จัดโครงการเทศบาลสัญจรบริการประชาชน ประจำปี 2567 โดยนายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/ สมาชิกสภาเทศบาล/ ปลัดเทศบาล/ พนักงานเทศบาล ออกพื้นที่สัญจร บ้านป่าตาลประชาสันติ หมู่ที่ 12 ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 18/6/2567 Read (62)

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล เปิดโครงการปั่นจักรยาน รักสุขภาพใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตำบลป่าตาล ประจำปี 2567...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 17/6/2567 Read (60)

วันที่ 17 มิถุนายน 2567เทศบาลตำบลป่าตาล จัดโครงการเทศบาลสัญจรบริการประชาชนประจำปี 2567 โดยนายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล ออกพื้นที่สัญจร บ้านป่าตาลใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ณ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 17/6/2567 Read (72)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 11/7/2567 Read (15)

 
ประกาศผลการพิจารณาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน บ้านห้วยห้อมเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 28/5/2567 Read (114)

 
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยห้อมเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองการศึกษา Post Date 15/5/2567 Read (261)

 
ราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน บ้านห้วยห้อมเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 15/5/2567 Read (48)

 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 19/4/2567 Read (275)

 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 20/3/2567 Read (347)

 
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 22/2/2567 Read (512)

 
ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 16/2/2567 Read (408)

 
 ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/7/2567
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/7/2567
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 9907 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 001-53-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 11/7/2567
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขก 3482 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 001-63-0006 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 11/7/2567
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร (จำนวน 9 สายทาง) ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 10/7/2567
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยห้อม เทศบาลตำบลป่าตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 10/7/2567
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องขุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 10/7/2567
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยห้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 10/7/2567
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารประชาคม ชั้น 2 เทศบาลตำบลป่าตาล จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/7/2567
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูชนิดแบบไม่มีฝาปิด จำนวน 2 จุด บ้านห้วยห้อม หมู่ที่ 7 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/7/2567

 RSS ทั้งหมด


นางเกวลิน ปันยานะ
ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล


สายด่วนปลัดเทศบาล
053797176 ต่อ 107

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

  IP ของคุณ
3.238.116.201
ออนไลน์ 3ip
วันนี้ 134ip
เดือนนี้ 1769ip
ปีนี้ 24170ip
ทั้งหมด 286610ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.65.199)
วันนี้ เวลา 20.22.20 น.


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator