นายจำนงค์ มินทขัติ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  xxxpornfull.com babeporn.org pornowatch.net
สายด่วนนายกฯ
0871815910

นางสุขแก้ว คำแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 2


สายด่วน
0810302427

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

นายไตรรงค์ วรรณสอน
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านป่าตาลใหม่ หมู่. 10


สายด่วน
099-3823774

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด


 

หนองมน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มการทำดอกไม้ประดิษฐ์

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (คณะผู้บริหาร แสดงข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมือง)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (หัวหน้าส่วนราชการ)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 "   ข่าวประชาสัมพันธ์(ข่าวกิจกรรม)
o8 กระดานถามตอบ (Q&A) (1. ช่องทางที่ผู้รับบริการสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้ (2 way)
 "   กระดานถามตอบ (Q&A) (2. ตัวอย่างการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานในอินเตอร์เน็ต)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 "   ผังขั้นตอนการให้บริการ
o14 คู่มือหรืมาตรฐานการให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 "   บันทึกข้อความ รายงานวิเคราะห์ผลการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชน
o17 E-Service ระบบขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ออนไลน์
 "   E-Service ระบบแจ้งขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะออนไลน์
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 "   รายงานประมาณการรายรับ
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 "   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 "   ปัญหารและอุปสรรค์
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 "   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 "   ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 "   Facebock เทศบาลตำบลป่าตาล
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 "   ประชุมประชาคมคณะกรรมการพัฒนา​
 "   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
o34 นโยบายไม่รับขอขวัญ
 "   ประกาศนโยบายไม่รับขอขวัญ
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 "   ประชุมพนักงานและมอบนโยบาย ปรับปรุง พัฒนาเทศบาล
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 "   จัดการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล เพื่อมอบนโยบายการทำงาน
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 "   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 "   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลป่าตาล พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 "   รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน
วันพุธ ที่ 30/11/65 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน...

ข่าวโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล เทศบาลตำบลป่าตาล Post Date 30/11/2565 Read (7)

วันศุกร์ ที่ 25/11/65 พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็ดพระมหาธีรราชเจ้า...

ข่าวโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล เทศบาลตำบลป่าตาล Post Date 25/11/2565 Read (9)

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล ร่วมโครงการการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับครัวเรือน นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 17/11/2565 Read (21)

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล โดยนายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้งานก่องช่าง ออกซ่อมแซมไฟกิ่ง บริเวณบ้านเจดีย์ หมู่ 5 และบ้านเจดีย์ใหม่ หมู่ 11 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มแสงสว่าง และลดอุบัติเหตุ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 17/11/2565 Read (18)

ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) แจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท....

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 16/11/2565 Read (29)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้นายหาญศักดิ์ พวงจักรทา รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล ร่วมกับภาคีเครือข่ายทีมแพทย์พยาบาล เภสัชกร จิตอาสาจากประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงอาสาสมัครชาวไทย ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 16/11/2565 Read (21)

ประกาศ วัน เวลา สถานที่ การสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 15/11/2565 Read (32)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล ร่วมโครงการการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับครัวเรือน นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 15/11/2565 Read (21)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล ร่วมโครงการการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับครัวเรือน . นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 14/11/2565 Read (24)

วันที่ 14พฤศจิกายน 2565นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้ งานสาธารณสุข สังกัดสำนักปลัด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าตาลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)บ้านป่าตาลเหนือ หมู่ 2 ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 14/11/2565 Read (18)

วันที่ 14พฤศจิกายน 2565นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้ งานสาธารณสุข สังกัดสำนักปลัด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าตาลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)บ้านป่าตาลเหนือ หมู่ 2 ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 14/11/2565 Read (26)

วันที่ 11พฤศจิกายน 2565นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้ งานสาธารณสุข สังกัดสำนักปลัด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าตาลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)บ้านป่าตาลเหนือ หมู่ 2 ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 11/11/2565 Read (18)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล โดยนายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล ผู้นำชุมชนตำบลป่าตาล เข้าร่วมประชุม "เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน สร้าง...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 10/11/2565 Read (18)

ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง การรับโอนตำแหน่งสายบริหาร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 9/11/2565 Read (26)

วันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้งานกองช่าง ออกซ่อมแซมไฟกิ่ง บริเวณบ้านร่องขุ่นหมู่ 6 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มแสงสว่างและลดอุบัติเหตุในชุมชน...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 8/11/2565 Read (20)

วันอังคาร ที่8/11/65 งานลอยกระทง...

ข่าวโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล โดย กองการศึกษา Post Date 8/11/2565 Read (28)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชกา่รประเภทอื่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 7/11/2565 Read (37)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้งานสาธารณสุข สำกัดสำนักปลัด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าข่า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านร่องขุ่นหมู่ 6 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังห...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 7/11/2565 Read (20)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างลานกีฬาพร้อมหลังคาคลุม หมู่12 บ้านป่าตาลประชาสันติ เทศบาลตำบลป่าตาล...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองการศึกษา Post Date 24/11/2565 Read (17)

 
ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมหลังคาคลุม หมู่ที่ 12 บ้านป่าตาลประชาสันติ เทศบาลตำบลป่าตาล...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองการศึกษา Post Date 24/11/2565 Read (18)

 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจดีย์ใหม่ หมู่ที่ 11 ถึงบ้านร่องขุ่นเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 24/11/2565 Read (15)

 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจดีย์ใหม่ หมู่ที่ 11 ถึงบ้านร่องขุ่นเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 24/11/2565 Read (15)

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน รร.เทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกูล)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองการศึกษา Post Date 27/10/2565 Read (50)

 
ราคากลาง ประกวดราคาอาหารกลางวัน รร.เทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกูล)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองการศึกษา Post Date 11/10/2565 Read (70)

 
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน รร.เทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกูล)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองการศึกษา Post Date 11/10/2565 Read (65)

 
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน(เมรุ) บ้านป่าตาลเวียงแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 6/10/2565 Read (62)

 
 ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสระว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/12/2565
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/12/2565
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยห้อม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/11/2565
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/11/2565
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/11/2565
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/11/2565
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเปลี่ยนถ่ายให้กับ รถขุดตีนตะขาบ ยี่ห้อ HUNDAI ทะเบียน (ตค -2365 เชียงราย) รหัสพัสดุ 018 52 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/11/2565
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/11/2565
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ทัศนศึกษา ป.1-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/11/2565
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน (ทัศนศึกษา) กิจกรรมเสริมวิชาการและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/11/2565

 RSS ทั้งหมด


นางเกวลิน ปันยานะ
ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล


สายด่วนปลัดเทศบาล
089-8500361

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

  IP ของคุณ
44.197.198.214
ออนไลน์ 4ip
วันนี้ 22ip
เดือนนี้ 221ip
ปีนี้ 16631ip
ทั้งหมด 235329ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.65.97)
วันนี้ เวลา 07.19.37 น.


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator