นายจำนงค์ มินทขัติ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  xxxpornfull.com babeporn.org pornowatch.net
สายด่วนนายกฯ
0871815910

นายเอกรัตน์ รู้ทำนอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 2


สายด่วน
0993706337

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

นายบุญหล่อ สุดตา
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านป่าตาลใต้ หมู่. 4


สายด่วน
093-1351052

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด


 

วัดร่องขุ่น

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มการทำดอกไม้ประดิษฐ์

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
o3 อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 Q&A
o9 Social Network
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o18 E-Service
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28 /2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าตาล Post Date 6/9/2566 Read (65)

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าตาล ผู้น้ำชุมชน อสม. ลงพื้นที่สืบสวนฃโรค พ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 28/8/2566 Read (35)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 - เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 6/7/2566 Read (56)

 
ประกาศผลผู้ชนะ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคพซีลโดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนสายบ้านห้วยห้อม – น้ำอิง ป่าข่าหมู่ที่ 8...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 2/6/2566 Read (72)

 
ประกาศประกวดราคา โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคพซีลโดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนสายบ้านห้วยห้อม – น้ำอิง ป่าข่าหมู่ที่ ๘ ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 15/5/2566 Read (1773)

 
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคพซีลโดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนสายบ้านห้วยห้อม – น้ำอิง ป่าข่าหมู่ที่ ๘ ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 15/5/2566 Read (94)

 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนตำบลป่าตาลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 21/4/2566 Read (127)

 
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างลานกีฬา บ้านป่าตาลประชาสันติ หมู่ที่-12 เทศบาลตำบลป่าตาล...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองการศึกษา Post Date 20/4/2566 Read (105)

 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่-12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองการศึกษา Post Date 20/4/2566 Read (122)

 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ21-017 สายบ้านห้วยห้อมเหนือ หมู่ที่ 13-บ้านห้วยห้อม หมู่ที่ 7 ตำบลป่าตาล...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 10/4/2566 Read (84)

 
 ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/9/2566
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ เพื่อปรับปรุงเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับรถนำเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 19/9/2566
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 19/9/2566
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 19/9/2566
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมารถรับ-ส่งครูโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 18/9/2566
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 18/9/2566
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์และของสมมนาคุณในการดูงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 18/9/2566
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าตาล กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลป่าตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/9/2566
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชที ตรา นมโรงเรียน ชนิดบรรจุกล่อง รสจืด ปริมาณกล่องละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ซี.ซี. ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ (จำนวน ๓๐ วัน) (นมปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/9/2566
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/9/2566

 RSS ทั้งหมด


นางเกวลิน ปันยานะ
ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล


สายด่วนปลัดเทศบาล
053797176 ต่อ 107

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

  IP ของคุณ
44.201.72.250
ออนไลน์ 2ip
วันนี้ 67ip
เดือนนี้ 2496ip
ปีนี้ 14849ip
ทั้งหมด 251422ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.135)
วันนี้ เวลา 06.04.19 น.


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator