นายจำนงค์ มินทขัติ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล

วัดม่วงบุญเรือง

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มทำน้ำปูสมุนไพร

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายกรวิทย์ สุทธิแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 1

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

นายพันท้าย อินคำปา
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านป่าตาลดอย หมู่. 1

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด


 
o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
 "   สภาเทศบาลตำบลป่าตาล
 "   ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล
 "   สำนักปลัดเทศบาล
 "   กองคลัง
 "   กองช่าง
 "   กองการศึกษา
 "   โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล
 "   หัวหน้าส่วนราชการ
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 "   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
 "   ผังการให้บริการประชาชน
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15 สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 "   สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564
 "   สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 "   สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
 "   สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 "   สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service (ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำออนไลน์)
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
 "   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 "   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนารจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 "   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพื้นที่การเกษตร ซอย 11 บ้านป่าตาลดอย หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตาล
 "   ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพื้นที่การเกษตร ซอย 11 บ้านป่าตาลดอย หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตาล
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 "   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤศจิกายน 2563
 "   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนธันวาคม 2563
 "   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมกราคม 2564
 "   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกุมภาพันธ์ 2564
 "   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือน มีนาคม 2564
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 "   แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับเต็ม)
 "   แผนพัฒนาบุคลากร 3ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
 "   รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ2564
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 "   ประกาศและหลักเกณฑ์ต่างๆ
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 "   รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ2564
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 "   ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 "   หลักเกณฑ์การแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 "   facebook เทศบาลตำบลป่าตาล
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 "   ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปรการศึกษา 2563
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 "   ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล-เรื่อง-นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 "   ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล-เรื่องเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 "   ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าตาล
 "   แจ้งเวียนการประกาศเจตนารมณ “สุจริตโปร่งใส มหาดไทยใสละอาด ๒๕๖๔” ของจังหวัดเชียงราย
 "   ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล-เรื่อง-นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 "   ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล-เรื่อง-มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
 "   ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล-เรื่อง-มาตรการป้องกันการรับสินบน
 "   ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง มาตรการให้ผู้มืส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 "   วันที่ 20 มีนาคม 2564 ทางโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 "   ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล-เรื่องเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 "   ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล-เรื่อง-นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 "   ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล-เรื่อง-มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
 "   ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล-เรื่อง-มาตรการป้องกันการรับสินบน
 "   ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล-เรื่อง-มาตรการให้ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย-มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 "   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลป่าตาล
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 "   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลป่าตาล รอบ 12 เดือน
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 "   อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าตาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์สุขภาวะเทศบาลตำบลป่าตาล

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลป่าตาล, อ.ขุนตาล จ.เชียงราย


ข่าวประชาสัมพันธ์

 ดูทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 27/4/2564 Read (21)

 
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 26/4/2564 Read (28)

 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชุดวิีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)"ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา"...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 8/4/2564 Read (25)

 
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562-2566)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 8/4/2564 Read (24)

 
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (Online survey)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 8/4/2564 Read (31)

 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 (ตำแหน่ง คนงาน)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 15/1/2564 Read (95)

 
ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 3/9/2563 Read (65)

 
ประกาศ การรับโอนพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 14/7/2563 Read (115)

 
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 1/7/2563 Read (137)

 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2563 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 28/4/2563 Read (129)

 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพื้นที่การเกษตร ซอย 11 บ้านป่าตาลดอย หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตาล ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 18/2/2564 Read (22)

 
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพื้นที่การเกษตร ซอย 11 บ้านป่าตาลดอย หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตาล...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 2/2/2564 Read (16)

 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพื้นที่การเกษตร ซอย 11 บ้านป่าตาลดอย หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตาล ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 25/1/2564 Read (29)

 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 22/7/2563 Read (94)

 
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการการปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลป่าตาล...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 19/6/2563 Read (92)

 
ราคากลางโครงการการปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลป่าตาล...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 19/6/2563 Read (136)

 
ราคากลางโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน(ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน) แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าตาลดอย หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 16/6/2563 Read (84)

 
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน(ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน) แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าตาลดอย หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 16/6/2563 Read (81)

 

นางเกวลิน ปันยานะ
ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล


  IP ของคุณ
3.238.130.97
ออนไลน์ 2ip
วันนี้ 36ip
เดือนนี้ 1760ip
ปีนี้ 14451ip
ทั้งหมด 188207ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.6)
วันนี้ เวลา 05.28.10 น.


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator