นางสาวนภาพร อุดแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
สายด่วน : 089-8509265

นางสาวภาวิณี เงินกิ่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สายด่วน : 095-4523707

นางวนิดา ช่างเก็บ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
สายด่วน : 086-1975653

นายปริญช์ โพสุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สายด่วน : 090-7515366

นางเปียทิพย์ ณ กาฬสินธุ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สายด่วน : 083-7883499

นายชนบดี ช่วยกิติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
สายด่วน : 082-3875171

จ่าเอกจีรวัฒน์ พิพม์แพงรักษ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
สายด่วน : 094-2728839

นางธนิษตา หมั่นงาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สายด่วน : 086-9941116

นางทิพรัตน์ เสาร์รังษี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สายด่วน : 083-4788282

นางสาววัลลภา ใจมิภักดิ์
นิติกรชำนาญการ
สายด่วน : 095-4769989

นายธิติพงษ์ เมืองอินทร์
นักพัฒนาชุมชน
สายด่วน : 085+6945467

นางพัชรินทร์ ต๊ะล้อม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สายด่วน : 064-7079584

นายวันชัย กันทะสอน
คนสวน
สายด่วน : 081-2874732

นายพิสุทธิ์ ยาวิชัยพรรณ
พนักงานขับรถยนต์
สายด่วน : 086-9202131

นายธียะ กันทะสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
สายด่วน : 085-0319424

นางสาวพวงพกา ตินาอุด
คนงาน
สายด่วน : 089-7876563

นายเจตน์ฐสินฐ์ ยุทธนาศักดิ์
คนงาน
สายด่วน : 084-8092971

นายจิน วิธิยศ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
สายด่วน : 083-5809088

นายสำเร็จ บุญสูง
คนงาน
สายด่วน : 087-3032115

นายนิธิภัทร์ อินดวง
พนักงานขับรถยนต์
สายด่วน : 083-5424358

นายวันเฉลิม ใจดี
คนงาน
สายด่วน : 089-7596052
จำนวนบุคลากร ��������������������������� ทั้งหมด 21 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายของเทศบาลและมีหน้าที่เกี่ยวกับ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานแผนและงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ 

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  xxxpornfull.com babeporn.org pornowatch.net


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator