นางเกวลิน ปันยานะ
ปลัดเทศบาตำบลป่าตาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
สายด่วน : 089-8500361

นางศิริลักษณ์ สวนดอก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สายด่วน : 093-1375044

นางสาวมนทิชา เงินแท้
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
สายด่วน : 084-4040593

นางฐิติรัตน์ ไหวคิด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สายด่วน : 065-2286409

นางศุภานัน จันทร์หีบ
ครู คศ.1
สายด่วน : 081-2783114

นางประภาภรณ์ แก้วมาลา
ครู คศ.1
สายด่วน : 089-9506968

นางอรพันธ์ จัดแจง
ครู คศ.1
สายด่วน : 089-9536002

นางศุภลักษณ์ ศุภเมธีศิลป์
ครู คศ.1
สายด่วน : 084-1771235

นางพัทชา โปธา
ผู้ดูแลเด็ก
สายด่วน : 084-1726310

นางทานตะวัน มีบุญ
ผู้ดูแลเด็ก
สายด่วน : 088-4147057

นางเกียรติยา ผาแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
สายด่วน : 081-0308962

นางบรรจง ตันติเกียรติเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก
สายด่วน : 087-1822936

นางชนาภา แสงสุข
ผู้ดูแลเด็ก
สายด่วน : 081-6720943

นายธเนศ เงินท๊อก
คนงานทั่วไป
สายด่วน : 087-6655669
 
จำนวนบุคลากร ��������������������������������� ทั้งหมด 14 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานการศึกษาปฐมวัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน การศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator