นายจำนงค์ มินทขัติ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล

วัดป่าตาลใต้

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มทำน้ำปูสมุนไพร

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายสมศักดิ์ ปรีชุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 1

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

นายเจริญ ตระการฤทธิ์
กำนันตำบลป่าตาล
บ้านป่าตาลเหนือ หมู่. 2

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด


 
o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
 "   สภาเทศบาลตำบลป่าตาล
 "   ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล
 "   สำนักปลัดเทศบาล
 "   กองคลัง
 "   กองช่าง
 "   กองการศึกษา
 "   โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล
 "   หัวหน้าส่วนราชการ
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 "   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
 "   ผังการให้บริการประชาชน
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 "   ผังขั้นตอนการให้บริการ
o15 สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service (ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำออนไลน์)
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
 "   งบการเงินประจำเดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 "   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพื้นที่การเกษตร ซอย 11 บ้านป่าตาลดอย หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตาล
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 "   แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
 "   รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ2564
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 "   ประกาศและหลักเกณฑ์ต่างๆ
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 "   ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 "   หลักเกณฑ์การแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 "   facebook เทศบาลตำบลป่าตาล
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 "   ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปรการศึกษา 2563
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 "   วันที่ 20 มีนาคม 2564 ทางโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 "   ประกาศเจตจำนงสุจริต
 "   อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าตาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์สุขภาวะเทศบาลตำบลป่าตาล

นายสุรกิจ มะโนชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกูล)
สายด่วน : 089-8509254

นายธงธวัช ศรีบุญเรือง
ครู คศ.3
สายด่วน : 095-2417279

นางสาวสุภาสินี มีอาหาร
ครู คศ.3
สายด่วน : 085-8671775

นายจรัญ มีอาหาร
ครู คศ.3
สายด่วน : 065-2453541

นางสาวปภาวินท์ จันสม
ครู คศ.2
สายด่วน : 087-1134513

นางสาวจีรวรรณ มะโนศิลา
ครู คศ.2
สายด่วน : 089-5545053

นางสุภากร ชุมภูชนะภัย
ครู คศ.1
สายด่วน : 088-2669657

นางศิรินุช อาจนาเสียว
ครู คศ.1
สายด่วน : 087-1773441

นายกฤษณะ ก๋าสมุทร์
ครู คศ.1
สายด่วน : 085-2251525

นายอนุสรณ์ ระลึก
ครู คศ.2
สายด่วน : 084-6140920

นางจริยา มณีวรรณ์
ครู คศ.1
สายด่วน : 082-6937922

นางสาวมัตติกา ทิพย์ชู
ครู คศ.1
สายด่วน : 089-1917977

นางสาวศุภาพิชญ์ มีอาหาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สายด่วน : 099-3685660

นางสาวมิรันตี เป็กธนู
คนงานทั่วไป
สายด่วน : 081-9212896

นางสาวทิพวรรณ วรรณสอน
คนงานทั่วไป
สายด่วน : 091-4788643


นายธัญวัฒน์ ต๊ะน้อย
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน : 063-7199940

นางสาวมณฑิตา บุญเมือง
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน :

นางสาวภาวิณี สะอาด
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน : 090-2706743

นายฐิตาภิวัฒน์ จินะศรี
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน : 093-1386029

นางสาวชนกานต์ มณีวรรณ
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน : 064-5901883

นางสาวเบญจพร มูลพร้อม
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน : 089-5522429

นางสาวสุปรียา คำโมนะ
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน : 095-8153596

นางสาวฑิมลิกา เมืองนาค
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน :


นางสาวรุ่งกาญจน์ สิงห์วิทยากุล
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน : 095-0574836

นางสาวมนัสพร ไชยปัญญา
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน : 087-5435696
จำนวนบุคลากร ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ทั้งหมด 31 คน
จำนวนหน้า 2 หน้า

นางเกวลิน ปันยานะ
ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล


  IP ของคุณ
35.172.223.30
ออนไลน์ 10ip
วันนี้ 277ip
เดือนนี้ 835ip
ปีนี้ 30169ip
ทั้งหมด 203925ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.68.61)
วันนี้ เวลา 13.36.45 น.


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator