ประกาศการรับโอนพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายผู้ปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 7/9/2564
Read (16)

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลป่าตาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 27/8/2564
Read (27)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 24/8/2564
Read (45)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 29/7/2564
Read (97)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 23/7/2564
Read (46)

คำสั่งเทศบาลตำบลป่าตาล ที่ 724/2564 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตอบข้อร้องทุกข์...


โดย admin
Post Date 9/7/2564
Read (55)

คำสั่งเทศบาลตำบลป่าตาล ที่ 723/2564 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลป่าตาล...


โดย admin
Post Date 9/7/2564
Read (54)

ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(Covid -19)...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 5/7/2564
Read (53)

ขอความร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 29/6/2564
Read (64)

ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 21/5/2564
Read (150)

คำสั่งการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาลและผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 19/5/2564
Read (111)

ประกาศ มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล และผู้อำนวยการกองช่างปฏิบัติราชการแทน...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 19/5/2564
Read (117)

ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประำจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 18/5/2564
Read (130)

ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 27/4/2564
Read (147)

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...


โดย admin
Post Date 26/4/2564
Read (145)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชุดวิีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)"ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา"...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 8/4/2564
Read (134)

ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562-2566)...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 8/4/2564
Read (139)

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (Online survey)...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 8/4/2564
Read (142)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 (ตำแหน่ง คนงาน)...


โดย admin
Post Date 15/1/2564
Read (236)

สายด่วน ป.ป.ช. 1205 มาเป่านกหวีดกันเถอะ !!! Let' Blow the "Whistle !!!...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 14/1/2564
Read (39)

จำนวนข่าวทั้งหมด 31 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator