1.) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลป่าตาล
2.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลป่าตาล รอบ 6 เดือน
3.) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
4.) รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส-ITA-63
5.) รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
6.) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
7.) ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบปร
8.) รายงานผลการดำเนินมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
9.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลป่าตาล รอบ 12 เดือน
10.) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
11.) สรุปผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค
12.) สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 - 2564) ครั้งที่ 2
13.) ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
14.) แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)
15.) สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 - 2564) ครั้งที่ 1
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator