นายจำนงค์ มินทขัติ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล

วัดห้วยห้อม

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มจักสานไม้ไผ่

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายวรยศ สัญญารัตนพิชณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 2

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

นางวริยา ทองเอก
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเจดีย์ใหม่ หมู่. 11

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด


 
o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
 "   สภาเทศบาลตำบลป่าตาล
 "   ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล
 "   สำนักปลัดเทศบาล
 "   กองคลัง
 "   กองช่าง
 "   กองการศึกษา
 "   โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล
 "   หัวหน้าส่วนราชการ
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 "   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
 "   ผังการให้บริการประชาชน
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 "   ผังขั้นตอนการให้บริการ
o15 สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service (ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำออนไลน์)
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
 "   งบการเงินประจำเดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 "   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพื้นที่การเกษตร ซอย 11 บ้านป่าตาลดอย หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตาล
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 "   แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
 "   รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ2564
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 "   ประกาศและหลักเกณฑ์ต่างๆ
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 "   ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 "   หลักเกณฑ์การแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 "   facebook เทศบาลตำบลป่าตาล
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 "   ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปรการศึกษา 2563
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 "   วันที่ 20 มีนาคม 2564 ทางโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 "   ประกาศเจตจำนงสุจริต
 "   อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าตาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์สุขภาวะเทศบาลตำบลป่าตาล
1.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมิถุนายน 2564
2.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤษภาคม 2564
3.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนเมษายน 2564
4.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือน มีนาคม 2564
5.) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
6.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกุมภาพันธ์ 2564
7.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมกราคม 2564
8.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนธันวาคม 2563
9.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤศจิกายน 2563
10.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนตุลาคม 2563
11.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกรกฎาคม 2563
12.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมิถุนายน 2563
13.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤษภาคม 2563
14.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนเมษายน 2563
15.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
16.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมกราคม 2563
17.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนธันวาคม 2562
18.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤศจิกายน 2562
19.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนตุลาคม 2562
20.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกันยายน 2562
21.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมิถุนายน 2562
22.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤษภาคม 2562
23.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนเมษายน 2562
24.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมีนาคม 2562
25.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกุมภาพันธ์ 2562
26.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมกราคม 2562
27.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนธันวาคม 2561
28.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤศจิกายน 2561
29.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนตุลาคม 2561
30.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกันยายน 2561
31.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนสิงหาคม 2561
32.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกรกฎาคม 2561
33.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมิถุนายน 2561
34.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤษภาคม 2561
35.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมิถุนายน 2561
36.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนเมษายน 2561
37.) รุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมีนาคม 2561
38.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกุมภาพันธ์ 2561
39.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมกราคม 2561
40.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนธันวาคม 2560
41.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤศจิกายน 2560
42.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนตุลาคม 2560
43.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกันยายน 2560
44.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนสิงหาคม 2560
45.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกรกฎาคม 2560
46.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมิถุนายน 2560
47.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤษภาคม 2560
48.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนเมษายน 2560
49.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมีนาคม 2560
50.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกุมภาพันธ์ 2560
51.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมกราคม 2560
52.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนธันวาคม 2559
53.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤศจิกายน 2559
54.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนตุลาคม 2559
55.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกันยายน 2559
56.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนสิงหาคม 2559
57.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกรกฎาคม 2559
58.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมิถุนายน 2559
59.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤษภาคม 2559
60.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนเมษายน 2559
61.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมีนาคม 2559
62.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกุมภาพันธ์ 2559
63.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมกราคม 2559
64.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนธันวาคม 2558
65.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤศจิกายน 2558
66.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนตุลาคม 2558
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

นางเกวลิน ปันยานะ
ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล


  IP ของคุณ
35.172.223.30
ออนไลน์ 9ip
วันนี้ 277ip
เดือนนี้ 835ip
ปีนี้ 30169ip
ทั้งหมด 203925ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.68.61)
วันนี้ เวลา 13.44.47 น.


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator