1.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
2.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ
4.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล-เรื่อง-มาตรการให้ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย-มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
5.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล-เรื่อง-มาตรการป้องกันการรับสินบน
6.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล-เรื่อง-มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
7.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล-เรื่อง-นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
8.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล-เรื่องเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
9.) แจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์"สุจริตโปร่งใสมหาดไทยใสสะอาด 2564 ของจังหวัดเชียงราย
10.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียน
11.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
12.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
13.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
14.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าตาล
15.) ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563
16.) ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
17.) ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
18.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียน
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator