1.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง (รถยนต์เอนกประสงค์ เป็นรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ แ
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563
3.) ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2564
4.) เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
5.) เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2551
6.) เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2551
7.) เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการจัดตั้งตลาด พ.ศ.2551
8.) เทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2551
9.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องนโยบายคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลป่าตาล
10.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
11.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล
12.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
13.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2
14.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของพน
15.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลป่าตาล พ.ศ.2551
16.) ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ
17.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่า
18.) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
19.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
20.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้น
21.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน
22.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าตาล
23.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
24.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2551
25.) ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ
26.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องจรรยาบรรณของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลป่าตาล
27.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
28.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์
29.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ
30.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
31.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบ
32.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
33.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
34.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
35.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 25
36.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
37.) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
38.) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
39.) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
40.) พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559
41.) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2558
42.) พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติหมวด 1หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ.
43.) พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ
44.) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
45.) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
46.) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2560
47.) พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
48.) พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติมถึ
49.) พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
50.) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2
51.) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2558
52.) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
53.) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ.
54.) พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534
55.) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
56.) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561
57.) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
58.) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
59.) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
60.) พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
61.) พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
62.) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
63.) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
64.) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่14 พ.ศ.2562
65.) พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
66.) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
67.) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator